Εταιρική κοινωνική ευθύνη & Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά

24 Ιανουαρίου 2022Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική κοινωνική ευθύνη & Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά

Οι πράξεις και οι δράσεις των εταιρειών έχουν σημαντική επίδραση στις ζωές των πολιτών και των κατοίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως. Όχι μόνο με όρους των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν ή των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που δημιουργούν αλλά επίσης και με όρους των εργασιακών συνθηκών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της υγείας, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Για αυτό το λόγο, οι πολίτες παγκοσμίως δικαίως περιμένουν από τις εταιρείες τουλάχιστον να κατανοούν τις θετικές αλλά και τις αρνητικές τους επιδράσεις στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Και συνεπώς, θα πρέπει να αποτρέπουν, να διαχειρίζονται και να μετριάζουν οποιαδήποτε αρνητική επίδραση που μπορεί να προκαλέσουν, συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε επίδραση εντός της παγκόσμιας εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Η τήρηση και η προσκόλληση σε αυτό τους το καθήκον είναι γνωστή και ως εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) ή υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά (RBC).

Οι δημόσιες αλλά και ιδιωτικές αρχές παγκοσμίως πρέπει να παίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη και στην ενθάρρυνση των εταιρειών ώστε να πραγματοποιούν και να διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους υπεύθυνα. Τα τελευταία χρόνια, όλες αυτές οι αρχές έχουν εισάγει ένα τεράστιο μείγμα υποχρεωτικών αλλά και εθελοντικών δράσεων για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και για αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.

Τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη;

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ορίζεται ως η ευθύνη των εταιρειών απέναντι στην επίδραση που έχουν οι δράσεις τους στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες μπορούν να γίνουν πιο κοινωνικά υπεύθυνες μέσω:

Της ενσωμάτωσης κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ηθικών και καταναλωτικών ανησυχιών και ανησυχιών ανθρώπινων δικαιωμάτων στην επιχειρηματική τους στρατηγική

Της συμμόρφωσης με τον νόμο και των ισχυόντων κανονισμών

Γιατί είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαντική;

Για τις επιχειρήσεις, η εταιρική κοινωνική ευθύνη παρέχει σημαντικά οφέλη σε όρους διαχείρισης κινδύνου, εξοικονόμησης, πρόσβασης σε κεφάλαιο, πελατειακών σχέσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, βιωσιμότητας, ικανότητας καινοτομίας αλλά και με όρους κέρδους.

Για την οικονομία, η εταιρική κοινωνική ευθύνη κάνει τις εταιρείες πιο βιώσιμες και καινοτόμες, κάτι που οδηγεί σε μία περισσότερο βιώσιμη οικονομία

Για την κοινωνία, η εταιρική κοινωνική ευθύνη προσφέρει ένα σετ αξιών πάνω στις οποίες μία πιο συνεκτική κοινωνία μπορεί να χτιστεί και στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η μετάβαση προς ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα.

Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά

Αυτός είναι ένας εναλλακτικός όρος που ορίζεται ως η θετική συνεισφορά στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο με στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποφυγής και αντιμετώπισης ανεπιθύμητων επιδράσεων που σχετίζονται με τις άμεσες και τις έμμεσες εργασίες, υπηρεσίες και τα προϊόντα μίας επιχείρησης.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία

Περνώντας από το θεωρητικό κομμάτι στο πιο πρακτικό, η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μεγάλες όσο και μικρές επιχειρήσεις. Γενικά, μία εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία μοιάζει με μία κοινωνία. Όταν μία επιχείρηση φροντίζει την μικρή αυτή κοινωνία και τους εργαζομένους της, στην ουσία είναι σαν να φροντίζει την κοινωνία την ίδια. Όταν οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας είναι ψυχικά υγιείς δημιουργούν μία λειτουργική κοινωνία εντός επιχείρησης. Αυτή τη λειτουργικότητα με τη σειρά τους θα την περάσουν και στο κοινωνικό σύνολο δημιουργώντας μια τεράστια αλυσίδα ευθύνης και υπευθυνότητας.

Δεν νοείται εταιρική κοινωνική ευθύνη η οποία να μην λαμβάνει υπόψη της και να μην ξεκινάει από την ίδια την επιχείρηση και εντός της. Μία εταιρεία θα πρέπει αρχικά και πρωταρχικά να δίνει έμφαση στις διαδικασίες και στους εργαζομένους της και μετά να ενδιαφέρεται για την κοινωνική εταιρικής της ευθύνη προς το περιβάλλον και την κοινωνία.

Για παράδειγμα, δεν νοείται μία εταιρεία να δίνει έμφαση ή να υποτίθεται πως δίνει έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος κάνοντας διάφορες δράσεις και να μην διαθέτει μονάδες ανακύκλωσης εντός του εταιρικού της περιβάλλοντος. Ή, δεν γίνεται μία εταιρεία να δηλώνει ή να κάνει δωρεές σε διάφορους οργανισμούς και σε ΜΚΟ υποστηρίζοντας την υπογεννητικότητα σε μία χώρα που πλήττεται, όπως η Ελλάδα αλλά να μην παρέχει γονικές άδειες και παροχές στους εργαζομένους της.

Μία εταιρεία που θέλει να τηρεί και να ακολουθεί τους κανόνες και τη δεοντολογία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα πρέπει αρχικά να διαφυλάττει τα δικαιώματα των εργαζομένων της και να είναι συνεπής αρχικά ως προς την εσωτερική της κοινωνία. Ύστερα, θα πρέπει να προσπαθεί να προασπίσει τις αρχές της Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και υπάλληλοι

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εταιρειών που για διάφορους λόγους, όπως δημοσιότητας και εμφάνισης ενός καλού προσώπου στα μέσα αλλά και στην κοινωνία, πραγματοποιούν και διατρανώνουν πως πραγματοποιούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μην εφαρμόζοντας, όμως, τις ίδιες αρχές στα ίδια τα μέλη της εταιρείας.

Είναι γνωστό πως οι υπάλληλοι που δουλεύουν για μία εταιρεία λειτουργούν και αποτελούν ένα κοινωνικό σύνολο. Επομένως, όταν μία εταιρεία φροντίζει αυτό το σύνολο και όσο ενδιαφέρεται για αυτό, είναι σαν να φροντίζει κατ’ επέκταση την κοινωνία. Και εκεί έγκειται και η ουσία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Όταν ένας εργαζόμενος είναι χαρούμενος και ικανοποιημένος, και θα μείνει περισσότερο καιρό στην εταιρεία αλλά και θα μεταφέρει αυτά τα συναισθήματα στον κύκλο του, μέσω του δικτύου του και της αλυσίδας του. Από την εργασία του στο σπίτι, στις επαφές του και συνεπώς σε ολόκληρη την κοινωνία.

Τι σημαίνει φροντίζω έναν υπάλληλο;

Σε θεωρητικό επίπεδο, το να φροντίζεις έναν υπάλληλο σημαίνει αρχικά να τηρείς όλα τα δικαιώματά τους αλλά και να του δίνει περαιτέρω παροχές, εφόδια, λόγους δηλαδή να κάνει μία υπερπροσπάθεια και να μείνει πιστός στην επιχείρηση.

Για παράδειγμα, μία πρακτική που ακολουθούν πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις τελευταία είναι η χορήγηση διατακτικών σίτισης σε μορφή κάρτας ή κουπονιών στους υπαλλήλους μίας επιχείρησης. Πολλές εταιρείες επιλέγουν αυτά τα κουπόνια να παρέχονται ως μορφή μπόνους σε υπαλλήλους που έχουν φτάσει κάποιους συγκεκριμένους στόχους, δίνοντας έτσι περαιτέρω κίνητρα στους εργαζομένους να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά.

Αυτές οι διατακτικές μπορούν να εξαργυρωθούν σε πολλά μέρη όπως σε σουπερμάρκετ, εστιατόρια αλλά και παντού αλλού, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Όλα αυτά δείχνουν πως μία εταιρεία σέβεται τους εργαζομένους της και τους προσέχει. Αυτό αποτελεί και την ουσιαστική εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μόνο αφού έχει φροντίσει τους υπαλλήλους της μπορεί μία εταιρεία να επεκταθεί και στο περιβάλλον και στην ευρύτερη κοινωνία.

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες ενημερώσεις για την Up Hellas και τα προϊόντα μας.

Συναινώ στη χρήση των παραπάνω στοιχείων μου από την Up Hellas, προκειμένου να ενημερωθώ για τα προϊόντα της, βάσει και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει από 25/5/2018.

arrow-image